Powszechny Spis Rolny 2010 Drukuj
Wpisany przez Marek   
poniedziałek, 09 sierpnia 2010 14:18

Gminne Biuro Spisowe w Sędziejowicach informuje mieszkańców gminy Sędziejowice, iż w okresie od dnia 1 września 2010r do 31 października 2010r przeprowadzony zostanie Powszechny Spis Rolny. Spis będzie obejmował stan na 30 czerwca 2010r godzina 24.00.


Celem powszechnego spisu rolnego jest:

- dostarczenie informacji z dziedziny rolnictwa w zakresie i terminalu określonych przez Komisję Europejską.

- zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi.

- analiza zmian, jakie zostały w rolnictwie na przestrzeni lat 2002-2010.

- wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczania informacji dla potrzeb innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne)

- aktualizacja bazy wykazu gospodarstw rolnych stanowiących aparat do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych)

Podczas Powszechnego Spisu Rolnego będą zbierane informacje:

- ogólna charakterystyka gospodarstwa rolnego- uwzględniającego cechy adresowe siedziby użytkownika i siedziby gospodarstwa rolnego (m.in. informacje o użytkowniku gospodarstwa, opisanie struktury własnościowej użytków rolnych, działalności rolniczej i innej niż rolnicza prowadzonej w gospodarstwie rolnym).
- użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów- informacje o ogólnej powierzchni gruntów gospodarstwa, w dziale na kategorie użytkowania oraz powierzchni zasiewów poszczególnych upraw rolnych.
- zwierzęta gospodarskie- stan liczebności i struktura pogłowia zwierząt gospodarskich poszczególnych gatunków.
- ciągniki, maszyny rolnicze i urządzenia- dane o liczbie ciągników własnych i wspólnych , w podziale na klasy mocy silnika oraz liczbie wybranych maszyn i urządzeń rolniczych.
- zużycie nawozów- dane w czystym składniku o ilości stosowanego nawożenia mineralnego, wapniowego oraz nawożenia organicznego pochodzenia zwierzęcego.
- pracujących w gospodarstwie rolnym- informacje o wielkości i struktur zasobów pracy w rolnictwie (uwzględniane będą wszystkie osoby wykonujące prace w gospodarstwie rolnym w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie)
- struktura dochodów gospodarstwa rolnego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego oraz korzystania z programów wsparcia dla rolnictwa- informacje o dochodach z tytułu prowadzenia rolniczej działalności gospodarczej, pozarolniczej działalności gospodarczej, pracy najemnej, emerytur i rent oraz innych źródeł niezarobkowych poza emeryturą i rent, o fakcie korzystania przez gospodarstwo z płatności do gruntów ornych i programów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.
- metody produkcji rolniczej (wpływ rolnictwa na środowisko)- m.in. informacje o metodach uprawy gleb , zabezpieczenia gleb przed wypływaniem składników pokarmowych, zabiegach przeciwerozyjnych, systemach utrzymania zwierząt gospodarskich.