Bezpieczeństwo Narodowe

Straże Pożarne

Zaloguj się

UG Sędziejowice

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Gminy Sędziejowice PDF Drukuj Email

Sędziejowice Kolonia 10B

98-160 Sędziejowice

tel. 043 671 13 53, 043 671 10 88

NIP: 831-158-05-87,

REGON: 100150653

KRS: 0000237995

 

Cele działania:

 

Towarzystwo jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność społecznie użyteczną typu non-profit (bez chęci osiągnięcia zysku) na rzecz mieszkańców gminy Sędziejowice.

Podstawowe cele Towarzystwa to:

- rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw oraz działań sprzyjających rozwojowi społeczno-gospodarczego gminy, z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska,

- prowadzenie i wspieranie inicjatyw w zakresie niesienia pomocy społecznej zwłaszcza rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz osobom niepełnosprawnym, a także wyrównywania szans tych osób oraz rodzin,

- podnoszenie poziomu edukacji, oświaty i wychowania, wiedzy oraz umiejętności społeczeństwa,

- wspomaganie działalności w zakresie kultury, popularyzacji historii, tradycji i teraźniejszości gminy, w tym pozytywnych wydarzeń i ludzi

- rozwój świadomości lokalnej, obywatelskiej i kulturowej,

- ograniczenie zjawisk patologii społecznych, takich jak uzależnienia, bezdomność, agresja i przemoc w rodzinie, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wspieranie samorządności i demokracji lokalnej,
promocja gminy.

 

Historia:

 

W 2004 r., z inicjatywy Krystyny Komorowskiej - ówczesnej kierowniczki Środowiskowego Domu Samopomocy, działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - powstał Komitet Założycielski Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Gminy Sędziejowice. Prace związane z opracowaniem statutu oraz rejestracją Towarzystwa - z udziałem Sławomira Tralewskiego, sekretarza Urzędu Gminy Sędziejowice - trwały prawie rok. Ostatecznie Towarzystwo zostało zarejestrowane w sądzie 18 lipca 2005 r., a jego Zarząd wybrano na Walnym Zebraniu Członków 28 listopada 2005 r.

 

Działalność:

 

Towarzystwo od początku - co było głównym motywem jego powołania - ściśle współpracuje z Fundacją "Bank Żywności" w Łodzi, która realizując unijny program pomocowy PEAD (Dostarczanie Żywności Dla Najbiedniejszej Ludności UE) zorganizowała system gromadzenia i rozdziału artykułów spożywczych na rzecz organizacji pozarządowych i instytucji, niosących pomoc najuboższym mieszkańcom województwa łódzkiego. Za pośrednictwem Towarzystwa, a przy wsparciu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w sumie rozdysponowano w czasie 2-letniej działalności ... ton żywności (m.in. mąki, kaszy, cukru, makaronu i ryżu): w 2006 r. - , a w 2007 r. - Od 2006 r., zawsze w pierwszy weekend czerwca, Towarzystwo - przy współpracy z Urzędem Gminy Sędziejowice, miejscowymi placówkami oświatowo-kulturalnymi oraz organizacjami społecznymi - organizuje Dni Gminy Sędziejowice. W kwietniu 2007 r. zapadła decyzja o utworzeniu w XIX-wiecznym dworku w Sędziejowicach, położonym na terenie Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego, Izby Regionalnej gromadzącej pamiątki historyczne dotyczące gminy oraz szkoły. Izba została oddana do użytku w czasie Dni Gminy Sędziejowice w 2007 r. W dworku nasze Towarzystwo uzyskało również swoją siedzibę. 11 września 2007 r. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Gminy Sędziejowice zostało wpisane na listę organizacji pożytku publicznego pod numerem KRS: 0000237995

 

podaruj1pit

 

W zeznaniu podatkowym PIT składanym za 2011 r. podatnik ma prawo przekazać 1 % swojego podatku wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.
Aby przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego należy:

1.    Wybrać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcemy przekazać 1%

2.    Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38) Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:
•    numer KRS organizacji
•    przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%

3.    Złożyć zeznanie podatkowe 1% podatku dochodowego mogą przekazać organizacjom podatnicy rozliczający się:
•    poprzez skalę podatkową (niezależnie od źródła, np. umowy o pracę, zlecenia, praw autorskich, zbycia akcji, czy z tzw. innych źródeł), czyli poprzez standardowy PIT roczny z opodatkowaniem 18% i 32%
•    podatkiem liniowym,
•    ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych
•    podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe wskazane w ustawie o PIT – zbycie nieruchomości, kapitały pieniężne, prawa majątkowe.

 

Zachęcamy do przekazywania 1% na Organizacje Pożytku Publicznego mającą swoją siedzibę na terenie Gminy Sędziejowice:

 

Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Gminy Sędziejowice

KRS: 0000237995

 

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach zbiórki publicznej przeprowadzonej od dnia 1 marca 2013r. do dnia 31 sierpnia 2013r. na terenie Gminy Sędziejowice