Bezpieczeństwo Narodowe

Straże PożarneUG Sędziejowice

Wydanie dowodu osobistego PDF Drukuj Email

Nazwa procedury:


Pierwszy dowód osobisty

 

Wymagane dokumenty:


 • wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego, 
 • 2 fotografie o wym. 35x45mm (aktualne, wyraźne - na białym tle, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego pół profilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy). Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku m oże załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy. W takim przypadku do wniosku należy dołączyć orzeczenie lekarskie lub zaświadczenie o przynależności wyznaniowej,
 • odpis skrócony aktu urodzenia lub odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie noszonym nazwisku – o ile nie zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gdańsku.
 • na żądanie organu, do wniosku należy załączyć poświadczenie obywatelstwa polskiego (wydane przez Urząd Wojewódzki) lub inny dokument poświadczający posiadane obywatelstwo polskie, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby.

 

Opłata skarbowa:


brak


Opłaty administracyjne:


brak

 

Termin i sposób załatwiania:


Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście. Jeżeli dowód osobisty ma być wystawiony dla osoby małoletniej, która:

 • ukończyła 13 lat - osoba składa wniosek w obecności jednego z rodziców lub opiekuna prawnego,
 • nie ukończyła 13 lat - osoba składa wniosek w obecności obojga rodziców lub opiekuna prawnego.
 • przy składaniu wniosku nie jest wymagana obecność dziecka, które nie ukończyło 5 lat


Dowody osobiste wydawane są niezwłocznie po ich otrzymaniu z punktu drukującego tj. z Centrum Personalizacji w Warszawie. Dowód osobisty odbiera się osobiście za wyjątkiem następujących przypadków:

 1. dowód osobisty wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 roku życia odbiera jeden z rodziców lub opiekun prawny,
 2. dowód osobisty wydany małoletniemu, który ukończył 13 rok życia nie mającemu obowiązku posiadania
 3. dowodu osobistego odbiera osobiście małoletni albo jeden z rodziców lub opiekun prawny,
 4. dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera jeden z rodziców,
 5. dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską odbiera opiekun ustanowiony przez sąd,
 6. dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera ta osoba albo kurator ustanowiony przez sąd.

 

Miejsce złożenia dokumentów:


Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Sędziejowice - parter, pok. nr 4
Osoba odpowiedzialna:
Pani Alina Oleszczak
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Tel.:  43 / 677 11 38
Faks: 43 / 677 10 06

 

Tryb odwoławczy:


nie przysługuje

 

Inne informacje:


Składającemu wniosek wydaje się zaświadczenie, które podlega zwrotowi przy odbiorze dowodu osobistego.
Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty:

 1. od ukończenia 18 roku życia
 2. od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką. 

Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.
Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.
Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny na czas nie oznaczony, jeżeli osoba ta zwróciła się o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności.
Każdy obywatel po ukończeniu 18 lat ma obowiązek posiadania dowodu osobistego. Uchylanie się od obowiązku posiadania i wymiany dowodu osobistego zagrożone jest karą ograniczenia wolności do 1 miesiąca lub karą grzywny. Ukaranie następuje w trybie przepisów określonych w kodeksie wykroczeń.

Zgodnie z przepisami ustawowymi po odebraniu nowego dowodu osobistego każdy zobowiązany jest w ciągu 30 dni do zgłoszenia tego faktu w swoim Urzędzie Skarbowym. Zgłoszenia należy dokonać na druku NIP-1 w ciągu 14 dni od daty odbioru dowodu (osoby prowadzące działalność gospodarczą) lub NIP-3 w ciągu 30 dni od daty odbioru dowodu (pozostałe osoby). Wypełniając druk, należy podać datę ostatniego stałego adresu zameldowania.