Bezpieczeństwo Narodowe

Straże PożarneUG Sędziejowice

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
poniedziałek, 30 września 2019 09:02

herb-ugs-malyOGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW
WÓJT GMINY SĘDZIEJOWICE

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW BĘDĄCYCH MIENIEM GMINY SĘDZIEJOWICE

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Gmina Sędziejowice

ul. Wieluńska 6

98-160 Sędziejowice

NIP: 8311576640

REGON: 730934594

 

2. Rodzaj, typ pojazdu objętego postępowaniem:

                                                            I                                     II                                      III                                  IV

marka/model pojazdu

Samochód ciężarowy Lublin 3322

Koparko-ładowarka Białoruś D-65M JUMS 6AM

Samochód specjalny pożarniczy Żuk A156B

Samochód osobowy Żuk

1156B

 

nr rejestracyjny

SAL 4134

-

ELA F982

SIL 848A

nr podwozia/

nr nadwozia

SUL332211V0021126

150233

478810/

625136

382887/

511673

rok produkcji

1997r.

1981r.

1987r.

1983r.

pojemność silnika

2417 cm3

4940 cm3

2120 cm3

2120 cm3

masa własna

2000 kg

3200 kg

1600 kg

1600 kg

wskazanie drogomierza na dzień 27.09.2019r.

264 479 km

3130 Mtg

592 km

(licznik po wymianie)

70554 km

rodzaj paliwa

Olej napędowy

Olej napędowy

benzyna

benzyna

kolor

biały

kremowo-brązowa

czerwony

czerwony

 

3. Wartość pojazdu:
Cena wywoławcza pojazdu wynosi:

 1. 720,00 zł brutto

 2. 4500,00 zł brutto

 3. 2300,00 zł brutto

 4. 1300,00 zł brutto

 

4. Wadium:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymaganego wadium w wysokości:

- dla poz. I - 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).

- dla poz. II – 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100)

- dla poz. III – 230,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych 00/100)

- dla poz. IV – 130,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych 00/100)

Wadium należy wpłacić najpóźniej w przeddzień przetargu do godziny 15:00 przelewem na konto 45 9263 0000 0524 7893 2005 0007 z dopiskiem „Wadium przetargowe na zakup …” - wpisać nazwę pojazdu, który chce się zakupić.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia uczestnikowi, który przetarg wygra. Pozostałym osobom, które wpłaciły wadium na konto zostanie ono zwrócone w terminie 5 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez Oferenta, który przetarg wygrał.

 

5. Wymagania jakimi powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

 1. imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę firmy, siedziby Oferenta, telefon, fax, e-mail, NIP, REGON,

 2. w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny wyciąg z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesiący przed upływem terminu składania ofert,

 3. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu oraz projektem umowy,

 4. kopię dowodu wpłaty wadium,

 5. wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia,

 

6. Warunki odrzucenia oferty:
Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

 1. została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,

 2. w przypadku braku uiszczenia wadium.

 

7. Inne informacje:

 1. wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę, w przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego Oferenta, przetarg będzie kontynuowany w formie ustnej licytacji, aż do wybrania Oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę (postąpienie nie mniejsze niż 100,00 zł),

 2. nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego w terminie 3 dni od daty  zawarcia umowy sprzedaży pojazdu oraz wystawienia faktury przez Sprzedającego,

 3. wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty wpłaty na koncie GJUK Sędziejowice,

 4. Gmina Sędziejowice nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego w przetargu samochodu i zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP - ... ” (wpisać nazwę pojazdu, który chce się zakupić)w biurze Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach Sędziejowice-Kolonia 12, 98-160 Sędziejowice do dnia 15.10.2019r. do godziny 10:30.

 

9. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2019r. o godzinie 11:00 w siedzibie GJUK w Sędziejowicach Sędziejowice-Kolonia 12, 98-160 Sędziejowice.

 

10. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazdy będące przedmiotem przetargu:
Pojazdy można oglądać na terenie GJUK w Sędziejowicach Sędziejowice-Kolonia 12, 98-160 Sędziejowice od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00. Szczegółowych informacji udziela Pan Krzysztof Zawadzki pod nr tel. 609-833-401.

 

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Wzór umowy sprzedaży

Załącznik Nr 3 – Klauzula informacyjna

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (Protokol_z_przetargu.pdf)Protokol_z_przetargu.pdfProtokół z przetargu ofertowego na sprzedaż pojazdów, stanowiących mienie Gminy Sędziejowice.829 Kb
Pobierz (oswiadczeniepdf.pdf)Oświadczenie 48 Kb
Pobierz (ofertapdf.pdf)Oferta 45 Kb
Pobierz (UmowaKupnaSprzedazy.odt)UmowaKupnaSprzedazy.odtUMOWA SPRZEDAŻY POJAZDU -WZÓR-23 Kb
Pobierz (klauzula.pdf)klauzula.pdfKLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.351 Kb
Pobierz (OgloszeniePrzetarg.odt)OgloszeniePrzetarg.odtPełna treść ogłoszenia.23 Kb
Poprawiony: piątek, 11 października 2019 12:19