Bezpieczeństwo Narodowe

Straże PożarneUG Sędziejowice

Wniosek rolnika o szacowanie szkód z załącznikami - 2019 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
wtorek, 02 lipca 2019 13:46

herb-ugs-malyWójt Gminy Sędziejowice informuje


W związku ze stwierdzeniem szkód w rolnictwie spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, potwierdzonego raportami IUNG w Puławach - informuję o wdrożeniu procedury szacowania strat spowodowanych suszą.


Rolnicy - producenci rolni, których uprawy ucierpiały wskutek suszy, już mogą składać w gminie wnioski o szacowanie szkód przez komisję, powołaną przez Wojewodę Łódzkiego.

Wnioski – formularze z załącznikami dotyczące zgłoszeń szkód są dostępne na stronie internetowej gminy w zakładce „szkody w uprawach” lub na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Uwaga: wnioski „suszowe” będą przyjmowane do dnia 19 lipca 2019 r.

Wnioski pozytywnie zweryfikowane przez komisję, dają możliwość ubiegania się o pomoc państwa w formie:  
   1. kredytu preferencyjnego na wznowienie produkcji rolnej.
Banki współpracujące z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielają kredyty w wysokości nie większej niż kwota oszacowanych strat na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych. Kredyt może być przeznaczony na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego). Kredytobiorca jest obowiązany udokumentować 50% poniesionych wydatków. W 2018 roku kredyty będą udzielane z oprocentowaniem płaconym przez producenta rolnego w wysokości do 0,5% w skali roku;
    2. poręczeń i gwarancji spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z suszą;
    3. udzielania przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek;
    4. zastosowania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pomocy w formie odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody;
    5. udzielania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotacji dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody  w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy powstałe  na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30 % danej uprawy. Stawka pomocy na 1 ha  zostanie ogłoszona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dwa tygodnie przed terminem naboru wniosków, który również określony będzie przez MRiRW;
    6. dotacji dla podatników podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła susza lub powódź w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w wysokości 300 zł/ha;
    7. spłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz banków, w których producenci rolni mają kredyty z dopłatami do ich oprocentowania stosowanymi przez tą Agencję, pełnego oprocentowania przez okres nie dłuższy niż 2 lata -  w przypadku zawieszenia przez banki spłaty kapitału tych kredytów  w takim samym okresie;
    8. udzielania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.

 

Wójt Gminy Sędziejowice
Dariusz Cieślak

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (wniosek_o_oszacowanie_szkod_przez_komisj_4.pdf)wniosek_o_oszacowanie_szkod_przez_komisj_4.pdfWniosek rolnika o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym.277 Kb
Pobierz (oswiadczenie_nr_1_o_strukturze_upraw_i_p_2.pdf)oswiadczenie_nr_1_o_strukturze_upraw_i_p_2.pdfOświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach.340 Kb
Pobierz (oswiadczenie_nr_2_o_produkcji_zwierzecej_2.pdf)oswiadczenie_nr_2_o_produkcji_zwierzecej_2.pdfOświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach.291 Kb
Pobierz (oswiadczenie_nr_3_o_produkcji_rybackiej__2.pdf)oswiadczenie_nr_3_o_produkcji_rybackiej__2.pdfOświadczenie nr 3 o produkcji rybackiej towarowej287 Kb
Pobierz (oswiadczenie_nr_4a_o_poniesionych_szkoda_2.pdf)oswiadczenie_nr_4a_o_poniesionych_szkoda_2.pdfOświadczenie nr 4a o poniesionych szkodach w środkach trwałych innych niż uprawy trwałe.285 Kb
Pobierz (oswiadczenie_nr_4b_o_poniesionych_szkoda_2.pdf)oswiadczenie_nr_4b_o_poniesionych_szkoda_2.pdfOświadczenie nr 4b o poniesionych szkodach w uprawach trwałych 273 Kb

Poprawiony: wtorek, 02 lipca 2019 13:59