Bezpieczeństwo Narodowe

Straże PożarneUG Sędziejowice

XIII Sesja Rady Gminy Sędziejowice w dniu 28 listopada / czwartek / 2019 r. o godzinie 10:00 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
wtorek, 26 listopada 2019 10:12

herb-ugs-malyKOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 listopada / czwartek / 2019 r. o godzinie 10:00 odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Sędziejowice w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad XII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.
5. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
6. Zapoznanie się z informacjami podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych.
7. Zapoznanie się z informacją Wójta Gminy o podmiotach, w których będzie wykonywana nieodpłatna kontrolowana praca na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian grzywny, której egzekucja okazała się bezskuteczna.
8. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sędziejowice za rok szkolny 2018/2019 - podjęcie uchwały, w sprawie przyjęcia informacji.
9. Podjęcie uchwał:
a. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2019-2027;
b. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 rok;
c. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Sędziejowice;
d. w sprawie przyjęcia ''Programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok";
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jarosław Bartczak

Poprawiony: środa, 27 listopada 2019 13:40