XII Sesja Rady Gminy Sędziejowice - 8 listopada 2019r. godz. 12:00 GOK w Sedziejowicach Drukuj
Wpisany przez Marek   
czwartek, 31 października 2019 15:17

herb-ugs-malyK O M U N I K A T


Uprzejmie informuję, że w dniu 8 listopada /piątek/ 2019 r. o godzinie 12:00 odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad XI Sesji Rady Gminy.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.
5. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Sędziejowice do opracowania i złożenia wniosku na realizację zadania inwestycyjnego „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Marzeninie poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury" w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych Działania VII.4 Edukacja Poddziałania
VII.4.3 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;
2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2019 – 2027;
3) w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r.;
4) w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości.
7. Zapoznanie się z protokołem z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną w Urzędzie Gminy Sędziejowice oraz zatwierdzenie  wypracowanego stanowiska.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jarosław Bartczak

Poprawiony: czwartek, 31 października 2019 15:26