XI Sesja Rady Gminy Sędziejowice - 30 września /poniedziałek/ 2019 r. Drukuj
Wpisany przez Marek   
środa, 25 września 2019 08:18

herb-ugs-malyK O M U N I K A T

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 września /poniedziałek/ 2019 r. o godzinie 12:00 odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad X Sesji Rady Gminy.
4. Ślubowanie radnej Rady Gminy Sędziejowice.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.
6. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
7. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sędziejowice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziejowice, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o  finansach publicznych za I półrocze 2019 r.
8. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r.;
2) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Grabia i Grabia Trzecia, gmina Sędziejowice;
3) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Nowe Kozuby i Grabica, gmina Sędziejowice;
4) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Podule – część południowa, gmina Sędziejowice;
5) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Podule – część północna, gmina Sędziejowice;
6) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Pruszków, gmina Sędziejowice;
7) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Sędziejowice i Sędziejowice-Kolonia, gmina Sędziejowice;
8) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Siedlce, gmina Sędziejowice;9) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Wola Wężykowa – część zachodnia, gmina Sędziejowice;
10) w sprawie zmiany uchwały XXIII/192/13 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków;
11) w sprawie powołania członka Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice;
12) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice;
13) w sprawie powołania członka Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice;
14) zmieniająca uchwałę dotyczącą powołania Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice;
15) w sprawie zmiany uchwały NR III/28/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Sędziejowice jest organem prowadzącym;
16) w sprawie zwolnienia w roku szkolnym 2019/2020 Pani Renaty Kowalczyk dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
17) w sprawie zwolnienia w roku szkolnym 2019/2020 Pana Stefana Moryń wicedyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad.

 


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jarosław Bartczak