IX Sesja Rady Gminy Sędziejowice - 28 czerwca /piątek/ 2019 r. Drukuj
Wpisany przez Marek   
środa, 19 czerwca 2019 14:39

herb-ugs-malyK O M U N I K A T


Uprzejmie informuję, że w dniu 28 czerwca /piątek/ 2019 r. o godzinie 12 00 odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad VIII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.
5. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Sędziejowice w roku 2018:
a. przeprowadzenie debaty nad raportem;
b. głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Sędziejowice wotum zaufania - podjęcie uchwały.
7. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice:
a. zapoznanie się z uchwałą Nr I/49/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Gminy Sędziejowice z wykonania budżetu za 2018 rok;
b. zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za 2018 r., sprawozdaniem finansowym oraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sędziejowice – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sędziejowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok;
c. zapoznanie się z uchwałą Nr 1/19 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2018 r.;
d. zapoznanie się z uchwałą Nr I/67/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie  wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2018 rok;
e. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2018 rok.
8. Podjęcie uchwał:a. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2019 – 2027;
b. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r.;
c. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowościach Bilew i Marzenin, gmina Sędziejowice
d. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Sędziejowice;
e. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Wójta Gminy Sędziejowice wydanego w przedmiocie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych oraz trawników i upraw rolnych z wodociągu gminnego;
f. w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność kierownika Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach;
g. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Sędziejowice;
h. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sędziejowice - obywatelska inicjatywa uchwałodawcza.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad.

 


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jarosław Bartczak