Bezpieczeństwo Narodowe

Straże PożarneUG Sędziejowice

III Sesja Rady Gminy Sędziejowice - 28 grudnia /piątek/ 2018r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
piątek, 21 grudnia 2018 11:23

herb-ugs-malyK O M U N I K A T

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 grudnia /piątek/ 2018 r. o godzinie 12:00 odbędzie się III Sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

   

 3. Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Gminy.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami.

 5. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.

 6. Zapoznanie się z raportem o stanie środowiska w województwie łódzkim za 2017 r.

 7. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziejowice na lata 2019-2027:

  1. przyjęcie Autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziejowice na lata 2019-2027;

  2. zapoznanie się z uchwałą nr I/167/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Sędziejowice;

  3. podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziejowice na lata 2019 -2027.

 8. Uchwalenie budżetu Gminy Sędziejowice na 2019 r.:

  1. przyjęcie Autopoprawki do projektu budżetu Gminy Sędziejowice na 2019 r.;

  2. zapoznanie się z uchwałą nr I/168/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Gminy Sędziejowice na 2019 r.;

  3. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sędziejowice na 2019 r. z uwzględnieniem autopoprawki.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r.;

  2. ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Sędziejowice;

  3. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso;

  4. przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sędziejowice na lata 2019-2022";

  5. przystąpienia Gminy Sędziejowice do konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny, Część 2. Strategia rozwoju elektromobilności oraz wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Sędziejowice'';

  6. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.;

  7. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.; .

  8. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

  9. ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Sędziejowice jest organem prowadzącym.

  10. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sędziejowice i jej Komisji na 2019 r.

 10. Wolne wnioski i informacje.

 11. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Jarosław Bartczak

Poprawiony: piątek, 21 grudnia 2018 11:28